Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Târgu-Jiu

Go to content

Main menu

Prelucrare date cu caracter personal


NOTIFICARE DE CONFIDENŢIALITATE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL


Asigurarea protecţiei şi a utilizării adecvate a datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate permanentă pentru noi. În mod constant îmbunătăţim securitatea şi măsurile de confidenţialitate a datelor pentru a asigura cele mai înalte standarde. Ați auzit probabil vorbindu-se în ultima vreme despre Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 679/2016 (denumit în cele ce urmează “GDPR”), care consolidează drepturile persoanelor vizate şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. Acesta a intrat în vigoare începând cu 25 mai 2018.

În acest context, ne adresăm dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal care vă aparţin şi care pot fi deţinute şi prelucrate de noi.

1. Care sunt reglementările în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal?


Legea actuală (677/2001) şi Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016/ GDPR, care va abroga şi va înlocui legea 677/2001 la 25 mai 2018, descriu datele cu caracter personal ca fiind orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaţie, un identificator online, precum și unul sau mai mulţi factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.
Datele personale se referă, prin urmare, la o persoană fizică, care poate fi identificată prin utilizarea categoriilor de date menţionate anterior. Identificarea poate fi realizată printr-o singură informaţie sau prin corelare cu orice altă informaţie aflată în posesia operatorului de date sau care ar putea să intre în posesia acestuia.
În conformitate cu obligaţiile noastre de a vă informa cu privire la orice operaţiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

2. Cine este Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu?


Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” este persoanã juridică română, de interes public, unitate de învățământ preuniversitar, având  Cod  unic  de înregistrare (CUI) 29100520, cu sediul în Târgu-Jiu, str. 11 Iunie 1848, nr. 56, tel. 0253213717, e-mail: scoala_sf.nicolae@yahoo.com

3. Ce date personale sunt prelucrate de către Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu la data transmiterii acestei  notificări de confidenţialitate?

Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu poate să prelucreze, strict în aplicarea legii,  oricare dintre următoarele categorii de date personale care v-ar putea viza:
Nume
Prenume
Adresă
Număr de telefon
Adresă de e-mail
Carte de identitate
CNP
Data de naştere
Sex
Nivel de studii
Date privind sănătatea: bolile care au legătură cu evoluția școlară a elevilor, respectiv cu viața profesională a angajaților săi
Religie
Originea etnică
Date biometrice: înălțime, masa corporală
Situația la învățătură
Starea civilă a părinților elevilor, respectiv a salariaților școlii
Membrii familiei
Apartenenţa la sindicat, în cazul angajaților
Copii ale documentelor care conţin oricare dintre datele de mai sus.

4. Cum gestionează Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu datele dumneavoastră cu caracter personal?

Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu respectă obligaţiile care îi revin în temeiul legislaţiei naţionale şi al G.D.P.R.  prin acţiuni precum:
 Actualizarea datelor cu caracter personal
 Stocarea şi distrugerea acestora în siguranţă
 Evitarea colectării sau păstrarea unor cantităţi excesive de date
 Aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal
 Protejarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat şi divulgării.

Menționăm că, prin intermediul site-ului școlii, www.scoalasfnicolae.ro, Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu nu realizează prelucrări automate de date personale, în sensul creării de profiluri și nici nu cere autentificarea utilizatorului în vreun cont adiministrat de  acest site.                                  

5. În ce scopuri vă poate prelucra Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu datele cu caracter personal?

Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu poate utiliza datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
• Încheierea şi executarea contractului individual de muncă
• Încheierea şi executarea contractelor cu terţii pentru servicii;
• Transmitere situații statistice, strict pentru aplicarea legislației în vigoare, către: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Agenția pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, Primăria Municipiului Tg.-Jiu, Directia Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj
1. În ce situații este justificată  prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu îşi poate ȋntemeia prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe oricare (unul sau mai multe) din temeiurile de legalitate de mai jos:
o Consimţământ: persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
o Executarea unui contract: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
o Respectarea   obligaţiilor   legale:   prelucrarea   este   necesară   pentru   a   respecta   obligații   ale operatorului care provin din legi sau alte acte normative.
o Interesele vitale ale persoanei vizate: prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
o Interes public sau autoritate publică: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.
o Interesul legitim al operatorului: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care implică protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

2. În ce situații se pot transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte părți?


Pot  exista  situații  ȋn  care  să  fie  necesară  transferarea  datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal  către anumiți instituții/împuterniciţi care colectează date personale, strict în aplicarea legii.
În cazul în care trebuie să transmitem datele dumneavoastră personal cu caracter sensibil unei terţe părţi, vom face acest lucru numai după obţinerea consimţământului dumneavoastră sau în scopul derulării unui contract, cu excepţia cazului în care suntem obligaţi din punct de vedere legal să procedăm altfel.
Orice terţe părţi cărora le comunicăm datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze aceste date în siguranţă şi  să  le  folosească  doar  pentru  a  presta  activitatea  pentru  care  au  fost  împuterniciți  în  condițiile  legii  sau serviciul contractat. Atunci când nu mai au nevoie de datele dumneavoastră pentru a presta acest serviciu, vor efectua distrugerea acestora în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, conform procedurilor noastre, emise în acord cu acestea.

3. Care este durata prelucrării/reţinerii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este în mod rezonabil necesar, în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau conform obligaţiilor legale aplicabile.

4. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?

Cu excepţia cazului în care sunteţi supus unei exceptări în temeiul Regulamentului  general privind protecția datelor cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:
o Dreptul de acces – aveţi dreptul de a solicita o copie a informaţiilor pe care le deţinem despre dumneavoastră.
o Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să corectaţi datele pe care le deţinem despre dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete.
o Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţinem să fie şterse din evidenţele noastre.
o Dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul să cereţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.
o Dreptul la portabilitate – aveţi dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deţinem despre dumneavoastră către o altă organizaţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicabile cu privire la aceste date.
o Dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea ȋn scopuri ce ţin de marketingul școlar. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat de noi în nicio circumstanță.
o Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. crearea de profiluri) – aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune actelor de prelucrare a datelor care presupune luare de decizii automate (de exemplu prin crearea de profiluri).
o Dreptul de a adresa sesizări - în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastră de acces la date cu  caracter personal  care vă  aparţin,  vă  vom oferi  un  motiv pentru  refuz. Ȋn  cazul  ȋn  care sunteți nemulţumit de răspuns, puteţi adresa sesizări către responsabilul pentru protecția datelor din Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu şi / sau autorităţilor relevante (ANSPDCP).
În cazul în care temeiul prelucrării este constituit de consimţământul dumneavoastră, vă reamintim că puteţi revoca acest consimţământ în orice moment.
În cazul în care consimţământul este singurul motiv de legalitate a prelucrării, orice prelucrare a datelor dumneavoastră personale va înceta odată ce aţi revocat acest consimţământ, dar acest lucru nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal care a fost realizată ȋnainte de revocare.

5. Care sunt circumstanţele speciale?

• Transferul datelor în străinătate – Dacă datele cu caracter personal vor fi transferate în ţări sau teritorii din afara UE, vă vom comunica detalii cu privire la modul în care datele vor fi protejate, împreună cu detalii despre modul de obţinere a garanţiilor relevante.
• Luarea de decizii automate – Dacă elaborăm un proces de automatizare a deciziilor prin acte de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza detalii despre orice astfel de prelucrare împreună cu informaţii despre logica implicată şi despre semnificaţia şi consecinţele prelucrării.
• Prelucrarea ulterioară – Dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de această Notificare privind protecţia datelor, vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea prelucrării şi stabilirea scopurilor relevante  şi  a  condiţiilor  de  prelucrare.  Când  şi  ori  de  câte  ori  este  necesar,  vom  căuta  obținerea consimţământului dumneavoastră prealabil pentru noua prelucrare.

6. Cum ne puteți contacta?

Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta în acest moment, prin intermediul canalelor actuale de comunicare.
Începând cu data de 25 mai 2018, pentru a vă exercita drepturile de protecţie a datelor (data intrării în vigoare a Regulamentului general UE privind protecţia datelor cu caracter personal / GDPR) şi pentru a adresa întrebări sau reclamaţii privind protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal, veţi putea utiliza următoarele date de contact:
Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal al Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu:
ec. Merfu Camelia
E-mail:
  secretariat@scoalasfnicolae.ro
Adresă:
str. 11 Iunie 1848, nr. 56, loc. Tg.-Jiu, jud. Gorj, cod poștal 210112
Comunicările  trebuie trimise  prin  poștă  către Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, la adresa sus-menționată, cu  mențiunea  “în  atenția  DPO*
-ului  Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu

*DPO=Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal


Conducerea Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae” Tg.-Jiu
Director, prof. Vasile-Alin Sulea


Ultima actualizare: 8. 08. 2018

Pentru întrebări generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, informații utile găsiți
aici.

 
Back to content | Back to main menu