Anunțuri - Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu

”Sfântul Nicolae”
Școala Gimnazială
Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj, cod poștal 210112, tel/fax: 0253213717,  e-mail : secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro; scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Târgu-Jiu
Du-te la conținut

Grafic inspecții etapa pretransfer

În perioada 7-8 aprilie Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu  organizează în colaborare cu Asociațiile de părinți și în parteneriat cu școli din alte 4 județe Proiectul „Târgul Floriilor” care este o expoziție de produse specifice Sărbătorii Pascale și se adresează elevilor având drept scop afirmarea şi  stimularea potenţialului artistico-creativ precum şi promovarea produselor acestora în cadrul diferitelor activităţi extraşcolare.

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, stabilite în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,”Sfântul Nicolae” Tg-Jiu, întrunit în data de 13.01.2023 și aprobate de ISJ Gorj cu nr. 1854 din 02.02.2023 sunt următoarele:
-          gradul didactic cel puțin definitivat;
-          inspecție specială la clasă, finalizată cu nota 10 (zece) în unitatea școlară;
-          punctaj obținut în urma evaluării efectuate  conform fișei de evaluare pentru ierarhizarea candidaților de minim 85 puncte.
Condițiile specifice trebuie îndeplinite cumulativ.

CONCURSUL REGIONAL ”Le club francophone Le Petit Prince”
 
Limba franceză este una dintre cele mai răspândite în lume. Românii au un mare avantaj în învățarea limbii franceze, date fiind rădăcinile latine comune, precum și o multitudine de cuvinte împrumutate din limba franceză. Din 1993, Romania face parte din Organizația Internațională a Francofoniei. În România, limba franceză este învățată ca limbă străină, încă din clasele primare. Prin intermediul acestui proiect, ne propunem să creştem interesul elevilor noştri faţă de cultura și civilizația franceză, să le dezvoltăm competențe de comunicare în această melodioasă limbă, să încurajăm implicarea în activități extracurriculare, participarea la examene DELF și să creștem stima de sine și încrederea în forțele proprii ale elevilor.

 
 
Într-o lume mereu în schimbare, valorile naționale sunt date uitării. Din când în când, merită să ne amintim de cei care au fost și sunt o mândrie pentru țară. Constantin Brâncuși reprezintă o valoare națională.
Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu Jiu și Inspectoratul Școlar județean Gorj organizează, în cadrul PROIECTULUI EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN „UNIVERSUL SPRE INFINIT - CONSTANTIN BRÂNCUȘI” , - expoziție concurs- februarie 2023.
Acordul de parteneriat, fișa de înscriere și regulamentul se găsesc aici.
Anunț privind selecția beneficiarilor elevi în cadrul proiectului Erasmus+ KA2 Nr: 2022-1-RO01-KA220-SCH-000088281

Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolaeˮ, în calitate de beneficiar al proiectului Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000088281, organizează concurs de selecție pentru derularea unor mobilități în scopul învățării pentru elevi și cadre didactice. Mobilitățile urmează să fie programate în perioada ianuarie – mai 2023, în funcție de disponibilitatea partenerilor.

Proba de interviu pentru selectarea participanților în proiectul Erasmus+ SKILLS TO CATCH THE FUTURE se va desfășura
 
MIERCURI, 11.01.2023, ÎNTRE ORELE 18:10-19:50
 
și
 
JOI, 12.01.2023. ÎNTRE ORELE 14:00 – 14:50 ÎN AMFITEATRUL ȘCOLII GIMNAZIALE ,,SFÂNTUL NICOLAEˮ
   
CODURILE PARTICIPANȚILOR AU FOST COMUNICATE PE ADRESA DE E-MAIL DE PE CARE S-A DEPUS CANDIDATURA!
Rezultate selecție participanților în proiectul Erasmus+ SKILLS TO CATCH THE FUTURE
Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae ” Târgu Jiu  și Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, vă invită să  participați la CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE COLINDE, EDIȚIA A V-A 2022, organizat în data de 9 decembrie 2022 la Teatrul ”Elvira Godeanu” Târgu Jiu.
Elevii vor interpreta colinde în limba română și în alte limbi străine studiate sau cunoscute de ei valorificând în egală măsură cunoștințele în domeniul limbilor străine și talentul. Edițiile anterioare s-au bucurat de un real succes atât în rândul elevilor cât și în rândul părinților și al cadrelor didactice implicate.

     Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu Jiu organizează în data de 27 octombrie 2022 examen de promovare treaptă profesională. Detalii și tematica găsiți în anunț.

     Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolaeˮ, în calitate de beneficiar al proiectului Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000064975, organizează concurs de selecție pentru derularea unor mobilități în scopul învățării pentru elevi. Mobilitățile urmează să fie programate în perioada ianuarie – mai 2023, în funcție de disponibilitatea partenerilor. În anul 2022-2023 vor participa la mobilități internaționale 16 elevi, 6 cadre didactice și 2 membri ai personalului didactic auxiliar.

Burse pentru anul şcolar 2022-2023
 
 
Termen depunere  dosare – 30 septembrie 2022
 
 Lista documentelor necesare și condițiile de acordare a fiecărei burse se regăsesc  în OME nr. 5379 din 07.09.2022  pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu semestrul I al anului scolar 2022-2023.
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE BURSE  CONFORM OME nr. 5379/07.09.2022
 
Pentru semestrul I al  anului școlar 2022-2023
  
La secretariatul unității se vor depune dosarele pentru ;
 
1. BURSE DE MERIT
Conform art 9. Bursele de merit se acorda elevilor din clasele a VI a – a XII a de la cursurile cu frecventa din învățământul preuniversitar
 
Conform Art.11.  — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art.10 alin. (1) lit. a), b), c), d) atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.
 
Bursele de merit se acordă :
 * elevilor care au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior( 2021-2022 ).
 
2. BURSE DE STUDIU pentru elevi care au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate pe anul școlar anterior  , care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1524 lei). La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
 
Bursele de studiu se acorda :
 -elevilor claselor VI-VIII , care au obținut media generală cel putin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior
 -elevilor clasei a V a care au obținut în clasa a  IV a calificativul   FOARTE BINE  la toate disciplinele de studiu   și au acumulat un numar de cel mult 20 absențe nemotivate în anul scolar anterior
 Pentru bursa de studiu elevii majori sau parintii / tutorii/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învatamant o cerere tip  insotită de documente care dovedesc dreptul de acordare  a bursei de studiu
 ·         cerere tip
 ·         copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori )
 ·         adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni (sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc) sau declaratie notarială ca nu a avut venituri in perioada solicitata
 ·         adeverințe de venit de la A.N.A. F pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă
 ·         alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
 ·         alte documente ; hotarari judecatoresti
  
3.  BURSE PENTRU ELEVI ORFANI sau aflati in intretinerea unui singur părinte, elevi cu tata declarat necunoscut , elev adoptat de o singura persoana sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială respectiv plasamentul Acordarea bursei nu este conditionata de venitul net lunar al familiei
   Se va depune la comisia de atribuire a burselor o cerere însoțită de documente care dovedesc dreptul de acordare a bursei solicitate.
 ·         cerere;
 ·         copie certificat naștere elev  și CI pentru elevii care au peste 14 ani;
 ·         copie certificat deces părinte – pentru copii orfani;
 ·         documente justificative pentru elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
 ·         alte documente  hotarari judecatoresti
  
4.BURSE MEDICALE se acorda elevilor care au deficiente /afectări funcționale produse de boli, tulburari sau afecțiuni ale structurilor și funțiilor organismului structurate cf. Ordinului Ministrului sănătății nr. 1306/1883/2016. Aceste deficiențe și boli se regăsesc la art. 15 alin c din OME 5379/07.09.2022.
 Se va depune o cerere tip însotită de documente care dovedesc dreptul de acordare al acestui  tip de bursa
 ·         cerere;
 ·         copie certificat naștere elev sau CI pentru elevii care au peste 14 ani;
 ·         certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei
  
5.  BURSE SOCIALE pentru elevii proveniți din familiile care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni anterioare cererii , pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (762 LEI) . La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii cu exceptia burselor scolare si universitare .
 
Se va depune la comisia de atribuire a burselor o cerere insotita de acte doveditoare .
 ·         cerere;
 ·         copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori)
 ·         adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc), sau declaratie notarială ca nu a avut venituri.
 ·         adeverințe de venit de la ANAF pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă
 ·         alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
 ·         alte documente justificative
  
6.    BURSE SOCIALE OCAZIONALE (se poate acorda ocazional, o dată pe an) pentru elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 75% din salariul minim net pe economie (1143). La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
 
·         cerere;
 ·         copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori)
 ·         adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc) sau declaratie notarială ca nu a avut venituri
 ·         adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă
 ·         alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
 ·         alte documente justificative

  
  * Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu, elevii putând să opteze pentru una dintre acestea .
 * Elevii cu CES pot beneficia de bursa de merit /studiu/performanta indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.
 * Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare cu următoarele excepții:
    - elevii care nu au promovat anul școlar
    - elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină sau au acumulat mai mult de 20 absențe nemotivate pe an
 * Elevii care beneficiaza de burse școlare transferați de la o unitate de învățământ la alta în timpul anului școlar vor fi eliminați de pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de proveniență  și vor fi adăugați pe lista beneficiarilor unității de învățământ unde s-au transferat.
 
 
               
ANUNȚ ACORDARE TICHETE PENTRU SPRIJIN EDUCAŢIONAL ÎN VALOARE DE 500 LEI
 
Precizări privind acordarea tichetelor pentru sprijin educațional
Ordonanța de urgență nr. 133/2020, cu completările și modificările ulterioare, prevede acordarea de sprijin educațional prin sprijin financiar oferit sub forma de tichet social pe suport electronic, pentru achiziționarea de materiale școlare, pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial,
Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
Materialele școlare ce pot fi achizitionate cu aceste tichete sunt rechizite necesare frecventării școlii: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
Beneficiarii tichetelor de 500 de lei
Elevii înscriși în învățămîntul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Legii nr. 126/2002.
Legea nr. 126/2002 stabilește că pot beneficia de acest sprijin elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit  net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2022, este de maximum 50%
din salariul de baza minim brut pe tara (1.275 ron).
Condiții pentru acordarea tichetelor sociale
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii suplimentare pentru familiile cu copii, alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.
Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum şi veniturile care se pot obţine din valorificarea bunurilor respective
Conform legii, prin familie se înțelege:
– soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună;
– bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială;
– persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta.
Acte necesare:
§ cerere tip de la secretariatul unității;
§ copii BI/CI părinți (tutore);
§ copii certificate naștere  elev și ceilalți membrii ai familiei;
§ adeverință cu salariul net pe luna iulie 2022 /cupoane pensie/somaj;
§ adeverință din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie 2022 pentru toți elevii membri ai familiei;
§ declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază;
§ cupoane alocație pe luna iulie 2022 (sau extrase de cont);
§ declarație la notariat că nu au venituri (pentru persoanele care nu au serviciu);
§ copie hotărâre încredințare minor, în cazul în care părinții sunt divorțați.
Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul
familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la unitatea de învățământ unde este înscris elevul, în termen de 5 zile de la data începerii cursurilor școlare, conform Ordinului 4385/2012 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor L126/2002.
Perioadă depunere:  5-9 septembrie 2022.
Cerere pentru acordarea tichetelor pentru sprijin educațional

          DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR 2022-2023
                
Stimați părinți, dragi elevi și profesori,

         Iată-ne în fața unui nou început de an școlar!
       În speranța că vacanța care e pe punctul de a se încheia v-a adus momente de bucurie și relaxare, vă aducem la cunoștință câteva informații referitoare la deschiderea anului școlar 2022-2023.  
Festivitatea va avea loc în curtea școlii, în data de 5 septembrie 2022, după următorul program:  
-ora 9,00 pentru clasele pregătitoare și clasele I-III, a IV-a C și a IV-a D, clase care vor funcționa în program de dimineață.  
-ora 12,00 pentru clasele  a IV-a A , a IV-a B și clasele V-VIII, clase care vor funcționa în program de după-amiază.  
În cazul în care condițiile meteo nu vor fi favorabile, deschiderea se va face la aceleași ore, cu profesorii coordonatori ai claselor, în sălile alocate.   Repartizarea sălilor se găsește aici.
Elevilor și profesorilor noștri le urăm un an școlar încununat de succes, iar părinților și bunicilor, multă răbdare!

Conducerea școlii


Contact
Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj,
cod poștal 210112,
tel/fax: 0253213717,
e-mail: secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro;
scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Știri școlare, pe scurt...
În secțiunea utile am postat anunțul referitor la acordarea burselor școlarePagina noastră
Înapoi la cuprins