Înscriere cls. pregătitoare - Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu

”Sfântul Nicolae”
Școala Gimnazială
Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj, cod poștal 210112, tel/fax: 0253213717,  e-mail : secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro; scoala_sf.nicolae@yahoo.com
Târgu-Jiu
Du-te la conținut

Pentru etapa a II-a de înscriere, la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024,  mai sunt disponibile un număr de 13 locuri .
Menționăm că înscrierea în această etapă se face în perioada 13-16 iunie 2023.

Metodologie înscriere
Pliant precizări
Lista arondării străzilor la unitățile de învățământ
Plan școlarizare clasa pregătitoare

POT FI ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE:
⇒ Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv
⇒ Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 -  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar*, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița**, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj

*Pentru obținerea recomandării de înscriere în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar, sunt necesare:
- înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ de nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
- eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ de nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
EVALUAREA CJRAE Gorj se face pentru:
⇒ copiilor care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 și nu au frecventat grădinița
⇒ copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 și care s-au întors din străinătate.

** În vederea evaluării copiilor care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate sunt necesare:
- înregistrarea de către CJRAE Gorj a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;
- planificarea de către CJRAE Gorj a organizării evaluării + afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
- desfășurarea evaluării;
- eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
- soluționarea de către Comisia județeană Gorj de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.
Evaluarea copiilor se realizează
⇒  Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 5 - 26 aprilie 2023
⇒  Evaluarea se face atât la sediul CJRAE Gorj, cât şi în diferite centre din judeţ, cu prioritate în grădiniţe.

Pentru înscrierea copilului, părintele poate opta:
1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;
2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.
Notă: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere
Inscrierea copiilor se face:
La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
 • Cerere-tip de înscriere (tip) - disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original - certificatul de naştere al copilului
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

  • Completarea de către părinți online sau la sediul unității noastre de învățământ a cererii tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
  • În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia menţionată la art. 6 alin. (1).
  • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii, conform următorului program:

  CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR:
  În perioada 3 - 18 mai 2023, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.
  De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

  LISTA ELEVILOR ÎNSCRIȘI ȘI LISTA LOCURILOR LIBERE:
  ⇒ 31 mai (pentru prima etapă de înscriere): afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere
  ⇒ 15 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

  CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI
  I. Criterii generale:
  a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

  II. Criterii specifice:
  ⇒  Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologia-cadru
  ⇒  Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

  În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.
  Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.
  COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE:   3-18 mai 2023
  LUNI – JOI  :  8.00 – 18.00
  VINERI : 8.00 – 17.00

  Programare telefonică – Extras din Ordinul ME nr.3445/17.03.2022
  În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, școala noastră asigură posibilitatea programării telefonice a părinților pentru completarea și validarea cererilor tip de înscriere la următorul număr de telefon (art.13, alin 8) : 0253213717
  Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea/validarea cererilor tip de înscriere sau în care se realizează înscrierea copiilor în clasa pregătitoare – NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere(art.13, alin.9).

  Contact
  Str. 11 Iunie, nr. 56, loc. Târgu-Jiu, jud. Gorj,
  cod poștal 210112,
  tel/fax: 0253213717,
  e-mail: secretariat.sfnicolae@scoalasfnicolae.ro;
  scoala_sf.nicolae@yahoo.com
  Știri școlare, pe scurt...
  În secțiunea utile am postat anunțul referitor la acordarea burselor școlare  Pagina noastră
  Înapoi la cuprins